Peoples

Nestor Ambodyk-Maksymovych
Nestor Ambodyk-Maksymovych
Scientist, encyclopaedist, physician.