Peoples

Mark Aldanov
Mark Aldanov
Prose writer, essayist.
Nestor Ambodyk-Maksymovych
Nestor Ambodyk-Maksymovych
Scientist, encyclopaedist, physician.
Mykola Andreyev
Mykola Andreyev
Physicist,the founder of modern acoustics.
Mykhailo Avenarius
Mykhailo Avenarius
A Ukrainian and Russian physicist.