Peoples

Leszek I the White
Leszek I the White
Polish Duke, Grand Duke of Krakow
Lev Danylovych
Lev Danylovych
Statesman, Prince of Peremyshl, Belz, and Halych