Peoples

Mstislav Yurievich
Mstislav Yurievich
Prince of Peresopnytsia and Novgorod
Mstyslav Davydovych
Mstyslav Davydovych
Prince of Novgorod and Vyshgorod
Mstyslav I Volodymyrovych (the Great)
Mstyslav I Volodymyrovych (the Great)
Grand Prince of Kyiv, Saint of the Orthodox Church
Mstyslav Iziaslavych
Mstyslav Iziaslavych
Prince of Pereyaslav, Peresopnytsia, Volyn, Grand Prince of Kyiv
Mstyslav Mstyslavych
Mstyslav Mstyslavych
Prince of Trypillia, Toropets, Novgorod, Halych and Torchesk from the Riurikid dynasty
Mstyslav Volodymyrovych
Mstyslav Volodymyrovych
Prince of Tmutorokan and Chernihiv
Mykhailo Vsevolodovych
Mykhailo Vsevolodovych
Prince of Pereyaslav, Novgorod, Chernihiv, and Halych, titular Grand Prince of Kyiv