Peoples

Rostyslavych Vasylko
Rostyslavych Vasylko
Prince of Terebovlia
Yaroslavych Vyacheslav
Yaroslavych Vyacheslav
Prince
Vyshata
Vyshata
Voivode
Volodymyrovych Vysheslav
Volodymyrovych Vysheslav
Prince of Novgorod
Sviatoslavna Vysheslava
Sviatoslavna Vysheslava
Old Rus Princess, wife of the Polish Duke Bolesław II the Bold