Peoples

Mark Aldanov
Mark Aldanov
Prose writer, essayist.
Mykola Andreyev
Mykola Andreyev
Physicist,the founder of modern acoustics.