Семен (Стефан) Яворський

XVIII ст.Російська імперіяДуховенствоМитрополити, Ректори, Просвітителі

Яворський Семен (Симеон) Іванович (чернече ім’я — Стефан; 1658, м-ко Явора Пе ремишльського пов. Руського воєводства, тепер село Явори Турківського р-ну Львівської обл. — 24.11.1722, м. Москва) — учений, організатор вищої освіти в Росії, поет, публіцист, митрополит Рязанський і Му ромський.

Народився в небагатій міщанській сім’ї Івана та Євфимії Яворських. Початкову освіту здобув у братській школі м-ка Явора. Після Андрусівського перемир’я (1667) родина пере селилась до с. Красилів (неподалік від Ніжина, тепер с. Красилівка Козелецького р-ну Чернігівської обл.). Звідси С. Яворський подався до Києво-Могилянської академії (КМА).

З 1684 р., завдяки своєму покрови телеві митрополиту Київському, Галицькому і всієї Малої Росії В. Ясинському, продов жив навчання у єзуїтських колегіях Львова, Любліна, Познані й академії у м. Вільні. Лекційні курси у Познані слухав, вірогідно, в Яна Моравського. Щоб мати змогу навчатися у католицьких закладах, Яворський пе рейшов у католицтво й у м. Вільні прийняв чернечий постриг під ім’ям Станіслав, навіть деякий час очолював католицьке студентське товариство у Віленській єзуїтській академії — Конгрегації пресвятої Діви. У названих зарубіжних закладах Яворський дістав звання магістра філософії та вільних мистецтв.

Повернувшись у Київ у 1689 р., він зрікся католицтва, пояснивши публічно, що «… відступництво від благочестивої віри учинив не серцем, лише єдиними устами створив науки ради». Прийняв чернечий по стриг з ім’ям Стефан (між 1689 і 1691). Успішно склавши пе ред професурою КМА іспит, підтвердив отри мане за кордоном вчене звання й був зара хований до складу академічної вченої корпорації.

Викладав поетику, риторику, філо софію й богослов’я, з 1694 р. — префект КМА. Багато віршував. Ще будучи студентом, склав віршований панегірик ректору В. Ясинському — «Геракл після Ат лантів». У 1689 р. видав у Києві панегірик на честь гетьмана І. Мазепи — «Відлуння голосу волаючого в пустелі…», в якому оспівав герб гетьмана та його успішну боротьбу з турками і татарами. Віршував латинською, польською, українською мовами. Дістав у КМА титули магістра вільних мистецтв і філософії, досконалого теолога та звання поета, увінчаного лаврами (лавроносного поета). Відомий і як про повідник, що «до витійства мав дар незви чайний і навряд чи в Росії подібні є», — так поцінують його згодом сучасники в Росії.

На сьогодні відомо 250 про повідей С. Яворського (і лише якусь частину з них опубліковано). Перша орація — панегірик «Виноград Христов…» вийшла в Чернігові у 1698 р. і була при свячена І. Мазепі з нагоди одруження його племінника І. Обидовського.Вірогідно, вона була не єдина. Пізніше між Яворським й Мазепою встановляться тісні стосунки на ґрунті спільних громадських і культурних інтересів і особиста приязнь. Але як найвищий духівник Росії саме Яворський проголосив у Московському Успенському соборі «Слово перед прокляттям Мазепи». Яворський — ав тор книг «Конкордація Святого письма», «Про церкву», «Про святу Троїцю», які вийшли у друкарні Києво-Печерської лаври (КПЛ), але були втрачені. Його вірші перекладали Микола Зеров, Ва лерій Шевчук, Віталій Маслюк.

У Києві залишився відомий сьо годні курс його лекцій з філософії — «Філософське змагання, роз почате 7 вересня 1691 року на арені право­ славно-руської Києво-Могилянської ака демії руськими атлетами для більшої слави того, котрий будучи вільним від гріха, пілігримом Єдинородним Сином Отця, ви ступив на шлях помноження слави найблаженнішої його Матері, яка ходила юдейсь кими узгір’ями»). У ньому, як і в багатьох інших філософських курсах КМА, народжувалися і роз вивалися перспективні для подальшого наукового поступу ідеї, наприклад, математичної логіки, семіотики, семантики, психології Нового часу. Наукова діяльність Яворського, як і його найкращих сподвиж ників, зокрема В. Ясинського та Й. Кроковського, сприяла подальшому розвитку КМА. Яворський був відомий у Києві і як громадський діяч — займався перекладами, дипломатичною корес понденцією, входив до складу різних по сольств, зокрема й до Москви, де зажив сла ви як учений, дипломат, неперевершений промовець, завдяки чому до КМА цар його вже не відпустив.

У 1700 р. Яворського за велінням Петра І зведено у сан єпископа і висвячено на митрополита Рязанського і Муромського, а у 1701 р. призначено (після смерті

п. Адріана) доглядачем (місцеблюстителем) патріаршого престолу. На той час це була найвища духовна посада в Росії. Яворський підтримав реформи Петра І щодо перебудови державного устрою, економіки, науки, освіти. Проте ви ступав за автономію церкви, за невтручання держави в її справи. Він полемізує із старообрядцями як із противниками перетворень. Цій полеміці присвячує працю «О знаменіях пришествія антихристова и кончины века». Капітальною працею Яворського є «Камђнь вђры», в якій він висловив свою незгоду з церковною реформою в Росії, виступив на за хист «чистоти православ’я», незмінності об рядів, церковних традицій та догматів, застерігав проти поширення протестантизму (праця «Отвђт Феофану Прокоповичу на слово об игђ неудобоносимом»). Водночас він зробив спробу раціоналізувати православ’я. І хоча такі виступи були відомі цареві, той, врахо вуючи авторитет, ученість та ерудицію Яворського і, в кінцевому результаті, його підтримку, при значив його головою Синоду (1721).

У Москві Яворський багато займався освітніми справами. Призначений протектором Московської академії, перебудував її на зразок КМА. Так в Росії постав перший вищий навчальний заклад — Московська слов’яно-греко-латинська академія (1701). Щоб швидко і якісно налагодити в ній навчальний процес, Яворський забезпечував її викладачами й про фесорами лише з Києва, які, їдучи до Моск ви, везли з собою й найбільш здібних студентів: російська молодь не була ще підготовлена до слухання вищих наук. Перші професори з України — Афанасій Соколовський, Р. Краснопольський, Й. Туробойський, М. Канський, Антоній Стрешовський, Григорій Гошкевич та ін., розпочали собою довгу низку вчених, які за наказом царя й Синоду були забрані з КМА до Москви. Там вони очолювали кафедри, були ректора ми, викладачами тощо. Тільки з 1701 до 1762 р. до Московськоїслов’яно-греко-латинської академії виїхало 95 могилянців. Із 23 ректорів за цей час могилянців було 21, із 25 префектів — 23.

Яворського без перебільшення можна вважати одним із засновників російського театру. Він — автор текстів спектаклів, які ста вились на сцені Театру при Московській слов’яно-греко-латинській академії. Яворський налагодив також роботу Московської друкарні, дбав про видання навчальних посібників, словників тощо, сам реда гував церковні, мовознавчі, історичні книги. Напи сав посібник з риторики «Риторическая ру ка…», праці з філософії, теології. За освітою й ерудицією С. Яворському не було в той час рівних у Росії. Тож не дивно, що саме до нього звернувся знаменитий німецький учений Готфрід Лейбніц у 1712 р. з пропо зицією заснувати Академію Наук у Росії.

Яворський послідовно підтримував у Москві інтереси КМА, зокрема, сприяв поверненню її маєтностей, свого часу відібраних ченцями Київського Межигірського монастиря, протегував могилянцям у їхніх клопотаннях перед царським урядом в отриманні грамоти у 1701 р., якою за тверджувалися всі маєтності Київського Братського монастиря, надбані протягом його існування, а також підтверджувались права КМА як вищого навчального за­ кладу.

Та, незважаючи на блискуче становище, визнання в державних, вчених і церковних колах, С. Яворський, як і сотні інших українців, вивезених примусово до Росії, відчував себе пригніченим і намагався звільнитися від обтяжливих для нього церковно-адміністративних обов’язків, «на бридав чолобитними», в яких «слізно просив» повернути його в Україну. І врешті-решт, коли на Яворського чекало ви ще духовенство на чолі з патріархом, щоб ви святити в митрополити, він вдався до протес ту — заховався у Переяславському Донському монастирі. Але, як відомо, це не допомогло. У 1706 р., під час перебування з царем у Києві, він знову просив залишити його в КМА. Зберігся лист С. Яворського до Д. Туптала (Ростовського)

від 19.12.1706 р., в якому він гірко скаржився на свій «нелегкостерпний», «марнотратний» спосіб життя, «що й розум засліпив, і здоров’я відняв, і ду­ шу пошкодив… Ось що, отче, змушувало і змушує мене вийти з цього Вавилону. Ось що побуджувало мене шукати Київської ка федри, не заради кафедри, тому що я вже маю кафедру, яка є першою в ієрархічному значенні…, але заради відпочинку і спокійно го життя, у якім я зміг би лишити нащадкам який-небудь, бодай незначний твір свого не значного розуму… Помолися, святителю Божий, за полонених, серед яких і я є», — такими гіркими словами він завершує свій лист.

Думка повернутися в Україну, принаймні прислужитися їй, не залишала Яворського до кінця життя. У 1702—1716 рр. усі свої кошти він вкладав у будівництво Ніжинського Благовіщенського собору Спасо-Преображенського монастиря, де жив його брат Павло Яворський і був там протопо­ пом. Коли собор було зведено, С. Яворський приїздив його освячувати. Мріяв заснувати тут щось на зразок духовної академії — Колегію вчених ченців, яка готувала б високоосвічених і ви сокоморальних священнослужителів для України. Основою закладу мала стати пода рована ним за рік до смерті власна бібліотека з 609 книг. Збірка бібліотеки — це зміст життя Яворського: богословські книги, євангелія, агіографічні тво ри отців Православної церкви, праці з історії, географії, твори вітчизняних авторів — «Вечеря душевна» С. Полоцького,»Меч духовний» Л. Барановича,»Четьї Мінеї»

Д. Ростовського і т. ін., зарубіжних філософів — Самуеля Пуффендорфа, Юста Ліпсія, античних авторів — Гомера, Софокла, Демосфена, Катона, Лівія, Флавія, Юстиніана, Вергілія, Овідія, збірки байок та анекдотів, медичні посібники тощо. Відправляючи книги до Ніжина, Яворський склав власноручно реєстр і «Тестамент», в якому навчав, як уберегти книги від «огнен ного випадку, вологості, шашелів, краді жок» і т. ін., а також додав знамениту елегію латинською мовою «Прощання з книгами», в якій зізнавався, що книги були його «любов’ю й скарбом, паче тисяч злата й срібла дорожчі»:

— Книги, прощайте! Пора.

Я гортав вас, леліяв і пестив.

Світло і гордість й утіхо моя!

Іншим тепер прислужітесь

достойнійшим людям,

Спрагу блаженних сердець

ваш потамує нектар.

Горе мені! Очі мої розлучаються

з вами навіки.

І остигаючу душу

вже не зогріє ваш жар.

«Прощальна елегія» Яворського полонила душі тисяч читачів, її переписували віршами й прозою, перекла дали різними мовами, аж до далекої Англії. У І732 р. за ініціативи ректора А. Прокоповичакниги було передано до Харківського колегіуму. На сьогодні частина з них віднайдена і зберігається у Харківському університеті. 23 книги залишились у Ніжині, але час і люди не поща дили їх, як і інші речі, передані Яворським до Ніжинського Бла­ говіщенського собору. За роки радянської влади загинули оригінальні грамоти, надані Яворським со бору (1717), ікони Божої Матері Корсунської, за переказами, написаної митрополитом Р. Заборовським, й Каплунівської Богоматері (Рим, 1435), три срібні хрести з мощами святих угодників, серед них — святих євангелістів Матвія, Марка й Луки, «Апостол» (1632), Євангеліє (1644) та ін.

Так і не судилося повернутися С. Яворському в Україну. Він помер у Москві. Похований у церкві Стрітення Господнього Донського монастиря, що в Переяславі-Рязанському. В Україні пам’ять про С. Яворського увічнена у назві площі у Львові, на якій стояв колись будинок єзуїтського Колегіуму, де він навчався.

ПОСИЛАННЯ: Києво-Могилянська академія в іменах // Енциклопедичне видання. — К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2001. — С. 609—611.